WIEDZA UŻYTECZNA: szkoła w drugim semestrze na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych uczy, jak wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności. Harmonogram działań


Główne działania zaplanowane w programie
Zadania do wykonania w ramach danego działania
Termin realizacji zadania
Osoba odpowiedzialna
Wskaźniki sukcesu
Ewaluacja bieżąca i końcowa
Konkurs mitologiczny klas V - tworzenie inscenizacji w oparciu o mity.
Opracowanie scenariuszy przedstawień (wybór mitu, poszukiwanie inspiracji w Internecie - m.in. na portalu YouTube).


Przygotowanie inscenizacji (podział i nauka ról, opracowanie choreografii scenicznej i charakteryzacji, dobór muzyki i innych środków audiowizualnych).


Prezentacja  przedstawień na forum szkoły (przegląd przedstawień poszczególnych klas, quiz mitologiczny).
do początku marca

do 27 marca27 marca

nauczyciel polonista danej klasy V, W. Lameńska-Ćwiek


nauczyciel polonista danej klasy V, W. Lameńska-Ćwieknauczyciel polonista danej klasy V, W. Lameńska-Ćwiek
1 scenariusz od klasy - zaakceptowany przez nauczyciela i uczniów.


1 finalne przedstawienie z klasy
kreacje aktorskie, dobór efektów dźwiękowych, rekwizyty.

Prezentacja przedstawień wszystkich klas
(6 inscenizacji - po jednej z każdej klasy piątej).
Ocena Jury:
kreacje aktorskie, dobór efektów dźwiękowych, wykorzystane rekwizyty.
Filmy z przedstawień,
relacje na stronie szkoły.
Bieżąca konsultacja, realizacja scenariusza na próbach teatralnych.

Obserwacja, uwagi nauczyciela i klasy podczas prób.Wyniki konkursu.
Szachy w życiu praktycznym.
Zaproszenie szachisty.Przygotowanie pytań do wywiadu odnoszących się do zagadnienia:  Jak korzystać z szachów w życiu codziennym?

Przygotowanie uczniów do roli prezenterów podczas spotkania z szachistą – kształcenie umiejętności wystąpień publicznych, podczas zajęć uczniowie będą ćwiczyć swobodne mówienie, improwizowanie, operowanie słowem, zadawanie pytań, pokonywanie tremy, zwrócenie uwagi na szybkość mówienia do mikrofonu.


Zorganizowanie spotkania z szachistą:
-przygotowanie plakatu promującego spotkanie,
-przygotowanie sali, w której odbędzie się spotkanie (dekoracja, nagłośnienie)
-Spotkanie z szachistą.
Marzec
KwiecieńKwiecieńMaj
Marcin Detiuk

Projekt zaproszenia (szata graficzna, tekst zaproszenia).

Ułożone pytania – 10 pytań.


Ocena umiejętności prezentacji publicznych podczas próby generalnej, ze zwróceniem uwagi na plusy i możliwości
potencjalnego rozwoju.
Przygotowana sala,  dekoracja: przynajmniej 20 prac uczniowskich, zdjęcia z wystawy,  nagłośnienie,
-przynajmniej 20 zdjęć ze spotkania, autograf z dedykacją dla dzieci, relacja ze spotkania na stronie szkoły.
Potwierdzenie przybycia na spotkanie.


Analiza pytań.Obserwacja.


Pytania do publiczności, odpowiedzi za pomocą kciuków:
Czy jesteś zadowolony ze spotkania?
Jak oceniasz pracę prowadzących?
Czy wskazówki gościa zachęcają Was do podobnych działań – do zastosowania w życiu codziennym?
Brawa publiczności.
Projekt „Ciekawe domy, niesamowite budowle w naszej okolicy” – dzieci poznają słownictwo związane z budownictwem w języku angielskim.
Stworzenie zespołu zadaniowegoWyszukanie partnerów z innych krajów do współpracy  przy realizacji projektu.
Wybór partnerów według kryteriów – uczniowie zbliżeni wiekiem.

Wykonanie zadań projektowych:
Zapoznanie ze słownictwem związanym z budownictwem. Przeprowadzenie Quizu sprawdzającego znajomość  słownictwa związanego z budownictwem.

Wykonanie prac plastycznych, zdjęć ukazujących ciekawe domy, niesamowite budowle.


Stworzenie folderu ze zdjęciem i opisem miejsca.Utworzenie prezentacji w Prezi i udostępnienie jej partnerom z zagranicy.

Luty

Marzec

Marzec – kwiecień
kwiecieńKwiecień

maj
Anita Pasik

Przynajmniej 20 uczniów, którzy będą pracowali w parach


Przynajmniej 1 szkoła gotowa do współpracy.Postępy uczniów sprawdzane na bieżąco - uczniowie udzielają przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

Przynajmniej 20 prac plastycznych lub zdjęć przedstawiających ciekawe domy lub niesamowite budowle.

20 prac przedstawiających zdjęcie i opis w języku angielskim.

Stworzenie 1 prezentacji w Prezi.

Obserwacja

Wybór partnera zgodnie z kryteriami.Wyniki testów sprawdzających postępy uczniów.


ObserwacjaObserwacja

Ankieta na zakończenie projektu, wyniki ankiet, tarcza strzelnicza.
Zajęcia koła technicznego, na których uczniowie poznają technikę haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę.
Rozpoczęcie w drugim semestrze działalności koła technicznego.


Zaplanowanie tematyki spotkań z uczniami zgodnie z zainteresowaniami.


Przeprowadzenie zajęć, podczas których uczniowie poznają technikę haftu, papierowej wikliny, sztukę wiązania sznurków – makramę.

Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich.

Luty

Luty


Luty – maj
Luty - maj
Iwona Drozdowska-Orłowska
Liczba uczniów biorących udział w zajęciach koła, przynajmniej 15-20 uczniów.

Prace uczniów – po jednej pracy od uczestnika zajęć  - przynajmniej 15 - 20 sztuk.

Przeprowadzenie przynajmniej jednej godziny zajęć w tygodniu.

Udział uczniów przynajmniej w czterech konkursach międzyszkolnych, ogólnopolskich.
Obserwacja działań
Obserwacja


Analiza dokumentacji szkolnej.


Wyniki konkursów.
Tarcza strzelnicza na zakończenia pracy koła.
Matematyczne smakołyki – matematyka w praktyce dnia codziennego.
Uczniowie dostrzegają matematykę na co dzień, wykorzystują umiejętności matematyczne do realizacji zadań, przedstawiają wyniki w formie zdjęć opisu, wypieków.

Zakupy -  dzieci spotkają się z matematyką stosowaną, występując w roli kupujących -  uczą się rozwiązywać problemy dnia codziennego.


Odżywianie - uczniowie obliczają  m.in. dzienne zapotrzebowanie energetyczne oraz zawartość poszczególnych składników pokarmowych w wybranych produktach żywnościowych.


Projektowanie oraz konstruowanie – rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzieci i dostrzeganie piękna geometrii. Obliczanie czasu gotowania, pieczenia. Uczniowie uczą się wypieków i dekoracji o kształtach matematycznych pod okiem dorosłych.


Algorytm pieczenia (uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu problemów z uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynników prowadzących do jego rozwiązania w skończonym czasie.) – przepisy na ciasta.
Luty – marzec

Kwiecień


Kwiecień/majmaj
Marcin Szymański
Przynajmniej 24 uczniów klas 4 zaangażowanych w projekt.Karta pracy – przynajmniej 75 % poprawnych obliczeń na karcie pracy każdego ucznia

Wypieki o kształtach matematycznych – od każdego zespołu (przynajmniej 6 sztuk)
Zdjęcia
Przynajmniej 6 algorytmów pieczenia ciasta (po jednym od każdego zespołu)

Obserwacja,


kosz – walizka (do walizki uczniowie wrzucą karteczki z tym, co zabiorą z zajęć, co im się podoba, czego się nauczyli, do kosza, to co im się nie przyda),
Obserwacja, degustacja


Obserwacja działań
Na zakończenie projektu tarcza strzelnicza


Czwartoklasiści uczą się pisać! Gazetka szkolna „Pisak”
Organizacja pracy redakcji

Redagowanie artykułów


Wydanie gazetki
Luty


Luty – majKwiecień - maj
Anna Raganowicz
Przynajmniej 10 uczniów uczęszcza na zajęcia redakcyjne


80% uczniów zna zasady redagowania tekstów.
Wydane zostaną przynajmniej trzy numery gazetki.
Każda gazetka ma przynajmniej  12 artykułów.
Kupon ewaluacyjny

Prace sprawdzone zgodnie z podanymi kryteriami sukcesu.


Gadająca ściana
Wycieczki po naszym mieście  w poszukiwaniu obiektów, na których znajdują się tabliczki  z datami w systemie rzymskim.
Zaplanowanie trasy wycieczki po Lublinie  z jak największą liczbą obiektów, na których zachowały się tabliczki z datami zapisanymi w systemie rzymskim.
Zapoznanie ze znakami rzymskimi, obliczenia czasowe i kalendarzowe.
Wycieczka po Lublinie zgodnie z zaplanowaną trasą wycieczki. Konwersja liczb rzymskich znalezionych na obiektach na arabskie.Prezentacja i omówienie wyników uczniów, podsumowanie wycieczki.
Luty – maj


Kwiecieńmaj
Alicja Ziętek - Wójtowicz
Trasa z przynajmniej 10 obiektami.
Test sprawdzający znajomość zapisu liter w systemie rzymskim – przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

Zorganizowanie wycieczki dla klasy.
Uczniowie wypełniają karty pracy  - przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi.Wypełnione karty pracy - przynajmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

Obserwacja działań uczniów, podczas tworzenia trasy wycieczki.


Emotikony (uśmiechnięty, neutralny, smutny), które sprawdzą, bardzo szybko, czy zajęcia się podobały uczniom, czy też nie.Kupon ewaluacyjny, z czterema pytaniami zamkniętymi, który mamy nadzieję, że zaciekawi i zachęci do badania,


Tarcza strzelnicza
Zajęcia programowania dla uczniów i nauczycieli „Kodujemy w 30”
Przeprowadzenie zajęć koła Kodujemy w 30, podczas których uczniowie będą konstruowali roboty LegoWedo2, doskonalili umiejętność programowania w Baltie, Scratch C++.Zorganizowanie Dnia Nowych Technologii w Edukacji.  Ustalenie programu i harmonogramu DNT.
Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli.

Luty - maj21 marzec
Joanna Poniatowska
Zajęcia w wymiarze 2 godzin tygodniowo – wpisy w dzienniczku zajęć, liczba uczestników 10 - 15 (15 komputerów).
Relacja z działalności koła (wpisy na blogu przynajmniej  raz w miesiącu).

Liczba uczniów biorących w warsztatach – przynajmniej 20.
Liczba przeszkolonych nauczycieli – przynajmniej 7.Obserwacja działań


Obserwacja,
kupon ewaluacyjny na zakończenie pracy koła w bieżącym roku szkolnym.

Lekcje dla wszystkich klas drugich: Najbliższa okolica, ogródki działkowe, łąka, zalew, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.
Przekazanie uczniom i rodzicom podczas spotkania z rodzicami informacji o planowanych lekcjach w terenie.

Zebranie pisemnej zgody od rodziców każdej klasy 2 na udział dzieci w lekcji w terenie.

Wyjście uczniów na wycieczkę po najbliższej okolicy, konfrontacja wiadomości książkowych z roślinami rosnącymi na łąkach, ogrodach i skwerach.

Opracowanie zielnika: Rośliny łąk, ogrodów, skwerów. (format A4, zasuszona roślina lub zdjęcie, podstawowe dane o roślinie)
Luty
Marzec

Kwiecień


Kwiecień - maj
Maja Wolska
Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów  - test wiedzy przyrodniczej w klasach drugich. Przynajmniej 70% uczniów klas drugich:
- rozpoznaje kwiaty wiosenne,
- wymienia oznaki wiosny,
- rozpoznaje kwiaty znajdujące się pod ochroną.
Jeden uczeń wykonuje 1 – 2 kartek zielnika. Przynajmniej jeden zielnik wykonany przez uczniów danej klasy drugiej.
Obserwacja,
wyniki testów przyrodniczychObserwacja,
tarcza strzelnicza na podsumowanie zajęć w terenie.

DBI – działania w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, promujące mądre i  bezpieczne korzystanie z Internetu z poszanowaniem praw autorskich.
Przeprowadzenie lekcji we wszystkich klasach 4-7 promujących mądre i bezpieczne korzystanie z Internetu.


Przygotowanie uczniów do XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” zorganizowanego z okazji DBI.

Udział uczniów w Konkursie
Opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej: Bezpieczeństwo w sieci.
Luty
luty


16 luty

Marzec -kwiecień

Tadeusz Szydłowski
Iwona Drozdowska – Orłowska
Joanna Poniatowska
Przeprowadzenie przynajmniej po dwie lekcje w każdej klasie promujące mądre i bezpieczne korzystanie z Internetu.

Przynajmniej 10 uczniów przystąpiło do konkursu.Przynajmniej dwóch uczniów zakwalifikowało się do konkursu regionalnego.

Raport z ewaluacji wewnętrznej.
Analiza tematów.
Obserwacja,


Obserwacja


Wyniki konkursu szkolnegoWnioski do dalszej pracy

Pierwszaki bezpieczne w sieci.
Przeprowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.Podsumowanie zajęć: ułożenie kodeksu bezpiecznego zachowania w sieci w obrazkach.
Luty – kwiecień

kwiecień
Klaudia Gołoś – Robak
Izabela Litwin

Przynajmniej 3 lekcje z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów – na podstawie Quizu sprawdzającego znajomość bezpiecznych zachowań w sieci.


1 Kodeks bezpiecznego zachowania w sieci w obrazkach (przynajmniej 10  rysunków przedstawiających bezpieczne zachowania w sieci)
Obserwacja,


Wyniki QuizuWord cafe na zakończenie cyklu zajęć
Udział uczniów w rekolekcjach wielkopostnych.
Przygotowanie uczniów do rekolekcji: znajomość modlitw i postaw koniecznych do udziału w rekolekcjach.

Przygotowanie uczniów do animacji, śpiewu podczas rekolekcji.

Zaangażowanie dziewczynek w prace grupy muzycznej.


Zaangażowanie chłopców w prace grupy ministranckiej.Udział w rekolekcjach wielkopostnych.

Luty – marzecLuty - marzec

18, 19, 20 marca 2018

Katecheci, s. TomaszaKatecheci, s. Tomasza
s. Tomasza, wychowawcy klas.
Test ze znajomości modlitw i postaw koniecznych do udziału w rekolekcjach. Przynajmniej 80 %  uczniów zna modlitwy i wie jak się zachować podczas rekolekcji.

Przynajmniej 10 % uczennic naszej szkoły uczestniczy regularnie w zajęciach, potrafi zaśpiewać, zna słowa piosenek, psalmów.
Przynajmniej 10 % uczniów naszej szkoły uczestniczy w zajęciach przygotowujących do pełnienia roli ministranta.

Przynajmniej 80% uczniów weźmie udział w rekolekcjach.
Wyniki testu.
Obserwacja, udział uczniów w zajęciach dodatkowych.


Obserwacja:
Udział uczniów w rekolekcjach  –80% uczniów.

Zaangażowanie dzieci – przynajmniej 50% dzieci przystępuje do sakramentu pokuty.
Samodzielne wykonywanie pieśni i psalmów – zaangażowanie wszystkich uczestników rekolekcji.

Aktywność fizyczna w życiu codziennym.
Przygotowanie zaproszenia na spotkanie z dietetykiem i sportowcem.
Przygotowanie uczniów do roli prowadzących spotkanie z dietetykiem i sportowcem.Przygotowanie plakatu promującego spotkanie.

Przygotowanie sali (nagłośnienia, prezentacji na spotkanie, dekoracji)
Spotkanie z dietetykiem i sportowcem przeprowadzone przez uczniów.
Marzec
Marzec
Marzec
Kwiecień
kwiecień


Wojciech Pojęta
Projekt zaproszenia (szata graficzna, tekst zaproszenia).
Ocena umiejętności wystąpień publicznych podczas próby generalnej, ze zwróceniem uwagi na dobre strony i możliwości
potencjalnego rozwoju.

1 plakat promujący spotkanie wykonany na formacie B2.
Zdjęcie plakatu zamieszczone na stronie szkoły.

Dekoracja sali: przynajmniej 30 prac uczniowskich, zdjęcia z wystawy zamieszczone na stronie szkoły w terminie trzech dni od wykonania wystawy, nagłośnienie.Relacja ze spotkania na stronie szkoły zamieszczona w terminie do trzech dni od przeprowadzenia spotkania.

Wzrost wiedzy i świadomości uczniów  dotyczącej zdrowego trybu życia – sprawdzona za pomocą Quizu na temat prelekcji.
ObserwacjaObserwacja, uwagi nauczyciela i klasy podczas prób.

Analiza pracy plastycznej


Analiza prac plastycznych zgodnie z nacobezu do pracy

Obserwacja, analiza odwiedzających stronę
Gadająca ściana
Wyniki QuizuJestem bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy.
Zorganizowanie spotkań w ramach zajęć świetlicowych ze strażnikiem miejskim, policjantem, ratownikiem medycznym.
Wykonanie prac  plastycznych „jestem bezpieczny w szkole, domu, na ulicy.
Luty – kwiecieńkwiecień
Agata Pizoń
Wzrost praktycznej wiedzy i umiejętności uczniów – na podstawie Kart pracy sprawdzających znajomość wybranych zawodów.
Zdjęcia z zajęć.
Liczba uczniów biorących w spotkaniu – 20 uczniów.
Liczba spotkań – przynajmniej dwa/trzy spotkania.

Liczba prac plastycznych – 20 (po jednej pracy od każdego dziecka)
Obserwacja, wyniki  kart pracy,


Tarcza strzelnicza na podsumowanie zajęć z ludźmi wykonującymi ciekawe zawody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz